Гаранционни условия:

 • Гаранцията е валидна за срок от 24 месеца от датата на закупуване
 • Срокът на сервизното обслужване е 30 работни дни от датата на приемането
 • Когато уредът се закупува от юридическо лице(фирма) гаранцията е 12 месеца.
 • Гаранцията покрива всички фабрични дефекти

Гаранцията не покрива:

 • акумулаторна батерия (дълготрайността и издръжливостта на батерията зависи изцяло от начина на използване от страна на потребителя)
 • аксесоарите към продукта
 • видими следи от изпускане, нараняване и огъване

Гаранцията отпада при:

 • липса на гаранционни документи или невалидност
 • всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, огъване, заливане с течности
 • Гаранционна рекламация се предявява само пред представител на онлайн магазин ThePink
 • Закупен апарат може да върнете обратно в срок от 14 дни след закупуването, съгласно разпоредбите на чл. 47 до чл. 52 ал. 1 т. 7 от ЗЗП, само ако не е нарушена опаковаката
 • За да върнете продукт в 14- дневен срок, задължително трябва да е запазен търговския му вид. Това означава:
 • Опаковката да не е нарушена:
 • Да няма следи от употреба (драскотини, зацапване):
 • Да няма физически повреди и деформация на продукта:
 • Да се върне пълната окомплектовка, да са запазени всички лепенки и опаковъчни найлончета:
 • Да се изпратят всички документи ( касова бележка, протокол и гаранция, ако има такава)
 • Незвисимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря пред закона по чл. 112 -115 от ЗЗП и при условията, посочени в тези разпоредби.

Чл. 112 т. (1) При несъответствие на потребителската стока с доготова за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин на обещетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обещетяване на потребителя е непропорционален ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обещетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 • стойността на потребителската стока ако нямаше липса на несъотвествие
 • значимостта на несъответствието
 • възможността да се предложи на потребителя друг начин на обещетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Забележка:

При отпадане на гаранцията при някоя от изброените по-горе причини, сервизното обслужване се заплаща от клиента след негово съгласие.

Доставчик: Тянска ЕООД
Град: София
Адрес: ул. София
МОЛ: Тяна Пресолска
ЕИК: 175246262
Телефон: 0885 587 083
e-mail: info@thepink.eu
www.thepink.eu