Поверителност

Моля, прочетете внимателно следващите „Общи условия“, правни положения и информация. Използването на сайта предполага, че Вие сте съгласни с настоящите общи условия и правни положения и напълно разбирате изложената тук информация.

Не ползвайте този сайт, в случай че не сте съгласни с тези положения (наричани по-надолу „ОБЩИ УСЛОВИЯ“) или в случай на неразбиране смисъла на настоящата информация.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА САЙТА

1. Настоящият сайт www.thepink.eu е проект на дружество с ограничена отговорност „ТЯНСКА“ EООД – българско юридическо лице, регистрирано по Законите на Република България, вписано в Търговския регистър.

1.1. „ТЯНСКА“ ЕООД, наричано за кратко ThePink, е дружество със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция – България, София, ул. „Нишава“ № 107, ЕИК 175246262.

1.2. Можете да се свържете с ThePink на посочения по-горе адрес, на телефон 0889 62 79 60 или на email адрес – info@thepink.eu . Телефоните за връзка са платени. (таксуват се на цени на обикновен телефонен разговор за всички оператори).

2. Страни по настоящия договор са „ТЯНСКА“ EООД от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта www.thepink.eu .

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Информационната база от данни (материали) са осигурени на този Уебсайт (наричан тук „Сайт“) за интернет потребителите, единствено с цел информиране.

Вие сте оторизирани само за разглеждане на материали, изложени на този Сайт, единствено и само за Ваша лична употреба, предмет на посочените по-долу условия.

В случай на копиране на материали от този Сайт, то следва да запазите всички знаци за авторско право и собственост, които се съдържат в оригиналните материали.
a. 3.1. За нарушение се смята:

i. видоизменението на материали в този сайт по какъвто и да е начин; публичното им показване, излагане или дистрибутиране;
Според настоящите „Общи условия“ по никакъв начин съдържащите се материали в този „Сайт“ не могат да бъдат ползвани в друг уебсайт или компютърна мрежа, за каквито и да е било цели.

Потребителят на този „Сайт“ заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от негова страна, включително кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, както и запазване на пасивно поведение, след като сайтът www.thepink.eu е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване по същество.

Всички авторски права върху материалите в сайта и върху самия сайт са под защитата на Закона за авторското право.

III. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Когато потребителите прехвърлят или публикуват каквито и да е било материали, информация или друг вид комуникация на този „Сайт“, те моментално се считат за неконфиденциални и нелични.

Собствeникът на „Сайта“ и оторизираните от него трети страни могат свободно да:

2.1. Копират;

2.2. Разпространяват;

2.3. Посочват;

2.4. Инкорпорират и ползват по всякакъв друг начин цялата информация, изображения, звук, текс и други (посочени тук) с една конкретна или всички възможни търговски и нетърговски цели

Забранено е на потребителите да публикуват или препращат до и от този „Сайт“ всякакви незаконни, заплашителни, клеветнически, опозоряващи доброто име, неприлични, неетични, порнографски, нецензурирани или други материали, които нарушават който и да е закон или разпоредба.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ

Потребителите се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите, предлагани от този „Сайт“, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване.

V. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Материалите, налични на този сайт трябва да се приемат във вида, в който са, без каквито и да е допълнителни гаранции от какъвто и да е вид, явен или скрит. Съществува възможност материалите на този „Сайт“ да бъдат неточни, непълни или остарели.

VI. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Собствениците на сайта, техните изпълнители и всички свързани с тях трети страни, споменати в този „Сайт“, по никакъв начин не носят отговорност за каквито и да е щети – възникнали при ползване или невъзможност за ползване; или като резултат от ползване на този сайт; поради ползване на други уебсайтове, свързани чрез линк с този сайт; или заради информация и материали, поместени на някой или всички такива сайтове, без оглед дали щетите се базират на договор, гаранция, правонарушение, позволяващо предявяване на иск или каквато и да е друга законова практика и независимо дали е имало предупреждение за възможни подобни щети.

VII. ДЕЙСТВАЩИ ЗАКОНИ

Този „Сайт“ се администрира според законите в Република България. Не се разрешава каквото и да е ползване или изнасяне на материали от този „Сайт“, което би нарушило българските и международните закони и разпоредби. Настоящите „Общи условия“ и правни положения се налагат от и тълкуват съобразно законите на Република България, без оглед на каквито и да е противоречия в тълкуване на законите.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

VIII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Собствениците на този „Сайт“ имат право по всяко време да променят и ревизират настоящите „Общи условия“ и правни положения, като актуализират този текст.

Препоръчително е периодично да посещавате тази страница, за да разглеждате актуалните към момента „Общи условия“ и правни положения, защото те са задължителни за информираността Ви.

Възможно е някои тълкувания по настоящите „Общи положения“ и правни положения да се заменят с други указани правни забележки или положения, поставени на определени страници или графи на този „Сайт“.

Забележка.

Всички посетители на този „Сайт“ трябва да прочетат следните положения и да се съобразяват с тях, както и с всички действащи закони:

  • Имате право да се свързвате с, но не и да възпроизвеждате дословно, съдържанието на този „Сайт“.
  • Нямате право да добавяте браузъри или каквито и да било рамки (фреймове) около съдържанието на сайта.
  • Нямате право да интерпретирате или обсъждате връзките си с този „Сайт“.
  • Нямате право да давате невярна информация относно продуктите или услугите, предлагани на този „Сайт“.
  • Нямате право да ползвате логото или други запазени марки, които са собственост на собствениците на този „Сайт“, без изрично разрешение.
  • Не може да се помества съдържание, което би могло да бъде считано за незаконно, неприлично или обидно.

Онлайн магазин ThePink. Всички права запазени!